Pag-asa sa Wikang Pilipino

Gustung-gusto ni Jesus Creator ang mga mamamayang Pilipino

Jesus love for Filipino people
Stacks Image 9Sapagkat minamahal ng Diyos ang sanlibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Sapagka't hindi ipinadala ng Diyos ang kanyang Anak sa mundo upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ang mundo sa pamamagitan niya.

Mula sa aklat ng Diyos, Juan 3:16, 17

Ito ay mabuting balita na mahal ka ni Jesus at nais mong bigyan ka ng buhay at kapayapaan


Ang Kuwento ni Jesus

Stacks Image 24