Filipino People in the world
Stacks Image 2259ANO ang kailangan mong malaman

MULA SA BIBLIYA,

ANG

PASULAT WORD NG DIYOS

KAILANGAN MONG MALIGTAS.

MGA TAGA ROMA 6:23a: “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.”

1 JUAN 1:8, 10:
“Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung sinasabi nating tayo’y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya [Dios], at ang kaniyang salita ay wala sa atin.”

MGA HEBREO 9:27: “At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.”

APOCALIPSIS 20:14, 15, 10b:
“At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid [itinapon] sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy. At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid [itinapon] sa dagatdagatang apoy. At sila’y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailan man.”

HINDI MO KAYANG ILIGTAS ANG IYONG SARILI.

MGA KAWIKAAN 14:12: “May daan na tila matuwid sa isang tao, nguni’t ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan.”

MGA TAGA EFESO 2:8,9:
“Sapagka’t sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Dios; Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri.”

BIYAYA:
Hindi karapat-dapat na pagmamahal at pagkahabag ng Dios sa taong makasalanan, inihayag at ginawang mabisa sa pamamagitan ni Jesucristo.

ANG DIOS AY GUMAWA NG PARAAN UPANG IKAW AY MALIGTAS.

JUAN 3:16: “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

MGA GAWA 4:12:
“At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka’t walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.”

MGA GAWA 13:38,39a:
“Kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito’y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalana: At sa pamamagi tan niya ang bawa’t nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay.”

I PEDRO 3:18:
“Sapagka’t si Cristo man ay nagbata [namatay] ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo’y madala niya sa Dios; siyang pinatay sa laman, nguni’t binuhay sa espiritu.”

KAILANGAN PAGSISIHAN MO ANG IYONG MGA KASALANAN.

LUCAS 13:3b: “Datapuwa’t, malibang kayo’y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan.”

PAGSISISI:
Ang tunay na pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan at ang pagkakaroon ng panibagong direksyon sa pamumuhay na sinasamahan din nito ng lubos na pagtitiwala at pag-asa sa Dios.

MGA GAWA 3:19a:
“Kaya nga mangagsisi kayo, at mangagbalikloob, upang mangapawi ang inyong mga kasalanan.”

KAILANGAN MONG MANAMPALATAYA SA PANGINOONG JESUCRISTO AT HILINGIN MO SIYANG MAGING IYONG TAGAPAGLIGTAS AT PANGINOON.

JUAN 1:12: “Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan.”

MGA TAGA ROMA 10:9, 10:
“Sapagka’t kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: Sapagka’t ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas.”

MAAARI MONG MALAMAN NA IKAW AY MAYROONG BUHAY NA WALANG HANGGAN.

1 JUAN 5:13: “Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo’y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios.”

II MGA TAGA CORINTO 5:17:
“Kaya’t kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging mga bago.”

MGA TAGA ROMA 15:13:
“Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo’y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.”

MAAARI MONG MALAMAN NA ANG IYONG MGA KASALANAN AY PINATAWAD NA.

1 JUAN 1:9: “Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo’y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan [ating kasalanan].”

ANG HINAHARAP NA BUHAY NG ISANG MANANAMPALATAYA.

APOCALIPSIS 21:4: “At papahirin niya ang bawa’t luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan[pag-iyak] man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na.”
Kung totohanan mong t inanggap si Jesucristo bilang iyong Tagapagligtas at Panginoon, mahalagang maging bahagi ka ng isang simbahan na ang Biblia lamang ang pinaniniwalaan at pinagbabatayan ng mga aral upang ikaw ay lumago sa iyong bagong buhay kay Jesucristo.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Mayroon ba kayong Takot - Pagkabalisa - Hope - Peace - Assurance ng buhay pagkatapos ng kamatayan?
Sigurado ka natatakot ng buhay pagkatapos ng kamatayan?
Sigurado gustung-gusto mo tungkol sa hinaharap?
Sigurado ka sa kapayapaan?
Mayroon bang anumang pag-asa para sa iyo sa hinaharap?
Pinapahalagahan ba ang Tagapaglikha Diyos tungkol sa iyo?
Gusto mo bang maging ng buhay pagkatapos ng kamatayan?
Oo ang Diyos ng Creation nagmamahal ka at nagmamalasakit para sa iyo!
Hanapin ang mga kasagutan sa mga tanong na ito sa website na ito.