Polish Translation of good news, Polski Tłumaczenie dobrych wiadomości
Stacks Image 1287
CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Z BIBLI,

SPISANEGO SŁOWA BOGA


MUSISZ BYĆ ZBAWIONY

Rzymian 6:23a “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.”

1 list Św. Jana 1: 8,10
“Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas niema. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa Jego.”

List do Hebrajczyków 9:2
7 “A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć a potem sąd.”

Objawienie 20: 14,15,10b
“I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. I BĘDĄ DRĘCZENI DNIEM I NOCĄ NA WIEKI.”

SAM NIE MOŻESZ SIEBIE ZBAWIĆ

Przypowieści Salomona 14:12 “ Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.”

List Pawła do Efezjan 2:8,9
“ALBOWIEM ŁASKĄ zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was: Boży to dar. NIE Z UCZYNKÓW, aby się kto nie chlubił.”

Laska
– Niezasłużone Boże miłosierdzie i miłość dla grzesznego człowieka, objawiona i skuteczna w Jezusie Chrystusie.

BÓG PRZYGOTOWAŁ SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY TWOJE ZBAWIENIE

Ewangelia Jana 3:16 “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, ABY KAŻDY KTO WEŃ WIERZY NIE ZGINĄŁ ALE MIAŁ ŻYWOT WIECZNY.”

Dzieje Apostolskie 4: 12
“I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

Dzieje Apostolskie 13:38 - 39
“Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego (Jezusa Chrystusa) zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. I że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony (oczyszczony z winy na podstawie przebaczenia) w tym wszystkim.”

1 List Piotra 3:18
“Gdyż Chrystus RAZ za grzechy cierpiał, SPRAWIEDLIWY(NIEWINNY) ZA N I E S P R A W I E D L I W Y C H ( Z A WINNYCH), aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu przywrócony życiu.”


MUSISZ SIĘ UPAMIĘTAĆ (ODWRÓCIĆ) OD TWOICH GRZECHÓW


Ewangelia Łukasza 13:3b “Jeżeli się nie Upamietacie, wszyscy podobnie zginiecie.”

Upamiętanie
jest nie tylko żalem za grzechy ale odwróceniem się od grzechu powodującym całkowitą zmianę naszej postawy życiowej i ukierunkowania życia z zaakceptowaniem naszej całkowitej zależności od Boga.

Dzieje Apostolskie 3:19
“ P r z e t o Upamietajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone wasze grzechy.”

MUSISZ WIERZYĆ ŻE JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM (BOGIEM) I POPROSIĆ GO ABY BYŁ TWOIM ZBAWICIELEM I PANEM

Ewangelia Jana 1:12 “Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię jego.” List Św. Pawła do Rzymian 10:9,10 “Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Dla człowieka z sercem wierzy ku sprawiedliwości; a wyznawanie jej ustami do zbawienia
.

MOŻESZ WIEDZIEC ŻE MASZ ŻYCIE WIECZNE

1 list Św. Jana 5:13 “To napisano wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, ABYŚCIE WIEDZIELI ŻE MACIE ŻYWOT WIECZNY.”

2 List Św. Pawła do Koryntian 5:17
“Tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”

List Św. Pawła do Rzymian 15:13
“A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego.”

MOŻESZ WIEDZIEĆ CZY TWOJE GRZECHY SĄ PRZEBACZONE

1 List Św. Jana 1: 9 “JEŚLI WYZNAJEMY GRZECHY SWOJE, WIERNY JEST BÓG I SPRAWIEDLIWY I ODPUŚCI NAM GRZECHY I OCZYŚCI NAS OD WSZELKIEJ NIEPRAWOŚCI.”

W PRZYSZŁYM ŻYCIU WIERZĄCYCH

Objawienie 21:4 “I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; ALBOWIEM PIERWSZE RZECZY PRZEMINĘŁY.”

Jeśli ze szczerego serca zaprosiłeś Jezusa
Chrystusa, aby przyszedł do Twojego życia i stał się Twoim osobistym Zbawicielem i Panem to teraz jest bardzo ważne abyś był w przyjaźni z ludźmi, którzy wierzą na podstawie Biblii, oraz uczęszczał do kościoła, w którym otrzymasz biblijne nauczanie oraz otrzymasz pomoc we wzroście w TWOIM NOWYM ŻYCIU W JEZUSIE CHRYSTUSIE.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Stacks Image 1374
Stacks Image 1376
Czy masz Strach - Lęk - Nadzieja - Peace - Ubezpieczenie na życie po śmierci?
Czy boisz się życia po śmierci?
Czy jesteś niespokojny o przyszłość?
Czy jesteś w pokoju?
Czy jest jakaś nadzieja dla Ciebie w przyszłości?
Czy Bóg Stwórca dba o ciebie?
Chcesz mieć pewność, że życie po śmierci?
Tak Bóg Stworzenia cię kocha i troszczy się o Ciebie!
Znaleźć odpowiedź na te pytania na tej stronie.
Stacks Image 1350

KIM JEST JEZUS?