Hy vọng vào tiếng việt


Người sáng tạo Chúa yêu người Việt Nam
Jesus Love for Vietnamese
Stacks Image 10Vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một và Người duy nhất, rằng bất cứ ai tin vào Người sẽ không bị diệt vong mà được sống lâu dài.

Vì Thiên Chúa đã không gửi Con của Người vào thế gian để kết án thế giới, nhưng để cứu thế giới qua Người.

Từ cuốn sách God God, Giăng 3:16, 17


Đây là tin tốt Chúa Giêsu yêu bạn và muốn cho bạn sự sống và bình an
Câu chuyện về Chúa Giêsu

Stacks Image 22