ความหวังในภาษาไทยพระผู้สร้างพระเยซูทรงรักคนไทย

Stacks Image 10


เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานบุตรชายคนเดียวของเขาเพื่อใครก็ตามที่เชื่อในตัวเขาจะต้องไม่พินาศ แต่มีชีวิตยืนยาว

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อประณามโลก แต่เพื่อช่วยโลกให้รอดพ้นจากเขา

จากหนังสือของพระเจ้ายอห์น 3:16, 17นี่เป็นข่าวดีที่พระเยซูรักคุณและต้องการให้ชีวิตและสันติสุขแก่คุณ

เรื่องราวของพระเยซู

Stacks Image 19