ਹੋਪ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਈਸਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
Stacks Image 10


ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।

ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਯੂਹੰਨਾ 3:16, 17 ਤੋਂਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਯਿਸੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

Stacks Image 19